Nyheter

2019-08-19 10:49:51
Verksamhetskonferens 20-21 augusti
Vi på ClaraHälsan strävar efter att ännu bättre möta våra kunders behov och ligga i framkant inom företagshälsovård. Vi är experter på sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. Vi jobbar för att hålla företagen friska och hjälper våra kunder att sänka sina sjukskrivningskostnader. Nu ska vi bli ännu bättre och samlar all personal till verksamhetskonferens. Om du under perioden 20-21/8 har ärenden som inte kan vänta hänvisar vi att ringa till vår VD Ann Collander 070-557 16 08, så ser vi till att hjälpa dig tillrätta på bästa sätt.
Läs mer
2019-06-04 11:39:35
Gruppbaserad stresshantering
I höst startar en ny omgång av vår gruppbaserade kurs i stresshantering. Kursens syfte är att ge ökad kunskap om stress, förståelse för vilka faktorer som bidrar till stress och vägledning i att genomföra de förändringar som krävs för att må bättre. Kursen ger dig enkla redskap du kan använda i vardagen. Tidigare kurser har varit mycket uppskattade. Så här säger några av deltagarna:
 • ”Mkt kompetenta, inlyssnande och peppande kursledare som kompletterat varandra på ett bra sätt.”
 • ”Att få vara i grupp, att dela erfarenheter, att få bekräftat att man inte reagerar konstigt, att man inte är ensam.”
 • ”Bra blandning av teori och praktiska övningar."
 • ”Jag kommer verkligen rekommendera andra att gå kursen.”
Kursen startar den femte september och består av sammanlagt sex träffar under hösten. Läs mer om datum och tider nedan. Kontakta din kontaktperson på ClaraHälsan för mer information eller beställ kursen för din medarbetare här: Uppdragsbeställning

Syfte med kursen

 • Utveckla strategier för att hantera och förebygga stress
 • Tydliggöra livsprioriteringar för att hitta bättre balans i livet
 • Få verktyg för att själv kunna påverka tankar, känslor och beteenden
 • Lära känna igen signaler på stress

Metod

 • Evidensbaserade verktyg
 • Gruppsamtal
 • Kroppskännedom / avspänning
 • Hemuppgift mellan varje tillfälle

Innehåll

 • Sex tillfällen à 3 timmar
 • Teori och praktik varvas
 • Antal deltagare 8-10 st
 • Plats: ClaraHälsan, Regementsgatan 19, Karlstad

Datum & tid

Torsdagar kl 13:00-16:00 5/9, 12/9, 26/9, 3/10, 17/10 samt 28/11

Kursledare

Leg. psykolog Josefin Elthammar och leg. fysioterapeut Katja Hardick

Pris

7 900 kr per deltagare Priset inkluderar fika och är exklusive moms.
Obs att det finns möjlighet att söka bidrag för Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Läs mer här: Försäkringskassan
Läs mer
2019-04-12 16:47:48
Clara Färdiga Gå - i hälsans riktning

Syfte med kursen

Att få verktyg att hantera stressen i vardagen och stärka deltagarna till ett hållbart arbetsliv. Programmet syftar även till att förebygga belastningsbesvär, att få insikt i sambandet mellan levnadsvanor och hälsa och att motivera till förändring.

Metod

Programmet inleds och avslutas med självskattning för att kunna utvärdera resultatet. Inspirationsföreläsningar och diskussioner på olika teman varvas med fysisk aktivitet, avspänningstekniker och träning. Under programmet har deltagarna fri tillgång till ClaraHälsans träningslokal. Arbetsgivare, medarbetare och ClaraHälsan träffas innan start och fastställer målsättning, under programmet sker avstämning mot mål och efteråt utvärdering av måluppfyllnad.

Innehåll

Programmet sträcker sig över sex veckor med två halvdagar i veckan. En förutsättning för ett lyckat program är en tydlig målformulering liksom dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och ClaraHälsan.  

Innehåll i korthet

• livskompass • stress och stressreaktioner • medicinska aspekter • förändringsprocess/motivation • tankens kraft • kost, sunt liv, alkohol och tobak • sömn • mediyoga • mindfulness • basal kroppskännedom • fysisk aktivitet; ex gymmet, stavgång, gummiband, cirkelträning mm

Sök Arbetplatsinriktat rehabiliteringsstöd och få halva kostnaden betald

Bidrag kan fås för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kan också användas preventivt till att ge stöd vid psykisk ohälsa, vid risk för att den anställde ska bli sjukskriven, upprepad korttidsfrånvaro och vid signaler på ohälsa. Du får tillbaka hälften av kostnaden, men högst 10 000 kr per medarbetare och år, totalt högst 200 000 per år. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och ansökan gör du hos Försäkringskassan. Sök rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan Vill ni ha hjälp med ansökan - tveka inte att kontakta oss.
Läs mer
2019-01-11 14:45:00
Inbjudan till föreläsning
En inspirerande föreläsning av ClaraHälsans Leg. psykolog Josefin Elthammar om hur du kan arbeta med ditt tankemönster så du i högre utsträckning kan hjälpa och stötta dig själv till nya, mer tillåtande, ”mindset”. Du får svar på hur du kan styra om negativa automatiska tankar så de blir mer hjälpsamma och bidrar till att du vågar mer och kan göra de förändringar som du tycker är viktiga och värdefulla. Tid: kl.13.00-13.20 Lokal: Carl Jonas Love, Stadshotellet OBS! Begränsat antal platser, anmäl till ann.collander@clarahalsan.se Föreläsningen är kostnadsfri Välkommen!    
Läs mer
2018-10-10 08:12:40
Hur hållbar är du, min vän?
Sedan jag fick barn har min mamma upprepat mantrat ”en hand för skeppet, och en för dig själv” för mig. Det är en påminnelse om att man, för att fungera bra som yrkesverksam, förälder eller livspartner, måste se till att man mår bra och håller ihop sig själv. Det är som när man flyger: att om trycket sänks i kabinen och syrgas behövs ska man själv sätta på sig sin egen mask innan man hjälper någon annan. Annars riskerar båda förlora medvetandet. Samma princip gäller i vardagen. Vi behöver se till att vi själva få syre och kunna andas för att kunna hjälpa andra. En av de vanligaste fraserna inom såväl näringsliv som offentlig sektor måste vara ”Personalen är vår främsta resurs”. Men hur märks det? Enligt Försäkringskassans statistik har sjukskrivningstalen i Sverige, generellt sett, minskat med cirka 40 % i antal sjukdagar sedan millennieskiftet. Det är goda nyheter, men samtidigt har kvinnor i genomsnitt 92% fler sjukdagar än män. Dessutom skenar den psykiska ohälsan. På bara 7 år har den sexdubblats och står idag för nära en tredjedel av alla sjukskrivningar. Hela 90 % av dem är stressrelaterade, och 80 % av de berörda är kvinnor. Mentalt sett mår vi alltså allt sämre, och sämst mår kvinnorna. I dagens samhälle är det också många som pratar om hållbarhet. Begreppet består av tre aspekter. Den sociala - eller den mänskliga aspekten, är en av dem. Men vems är egentligen ansvaret för att den sociala hållbarheten på en arbetsplats? Att leda och fördela arbetet så det hamnar på rimlig nivå är ett chefsansvar, och att säga stopp och inte ta en för stor börda under längre tid ett medarbetaransvar. Konsten att säga nej och att göra begränsningar är därmed en viktig förmåga från båda sidor. Det är klart att vi ska hjälpas åt när någon sitter trångt, att ställa upp och göra klart. Men inte till vilket pris och vilken gräns som helst. Vidare är det arbetsgivarens ansvar att se till att scheman läggs så det finns tid för återhämtning, och medarbetarens ansvar att då faktiskt se till att återhämta sig. Vi måste se till att planera in sådant i vår vardag som ger energi och som gör att vi själva hämtar kraft. Om inte varje vecka, så med någon form av regelbundenhet. Ofta förknippar vi återhämtning med saker som vi gör på fritiden. Men det kan lika gärna ske på jobbet i form av uppgifter och sysslor som engagerar, inspirerar eller på annat sätt skapar inre tillfredsställelse. Förutom bättre hälsa skapar det bättre kvalitet och bättre lönsamhet i verksamheten. Den goda spiralen i verksamheten är igång. Så reflektera gärna över vad du går igång på. Vad vill du ha mer av i din arbetsvardag och vad vill du bidra med på ditt jobb? När du vet vad du vill och behöver blir det lättare att prata om det. Då blir inte bara din vardag mer hållbar, utan också din arbetsplats. Malin Thorsén Konsult inom hållbarhet och kommunikation i det egna företaget Bright Planet AB, och hjälper verksamheter att maximera sitt positiva och minska sitt negativa avtryck. www.brightplanet.se. Krönika Social hållbarhet, av Malin Thorsén
Läs mer
2018-09-04 15:21:10
Friskare medarbetare med utökat bidrag

Arbetsplatsinriktat rahabiliteringsstöd

Arbetsgivare kan få bidrag för insats som syftar till att förebygga sjukfall eller underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete. Även för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig återgång i arbete. Planen ska i den utsträckning det är möjligt upprättas i samråd med arbetstagaren. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering (30 kap. 7 § SFB). Stödet ska ges av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, till exempel företagshälsovården eller annan likvärdig aktör. I samband med att det nya bidraget införs får arbetsgivarna även ett lagkrav på att de ska upprätta en plan för återgång i arbete för medarbetare som förväntas vara sjukskrivna i mer än 60 dagar. Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan exempelvis användas till stödinsatser för att ta fram en plan för återgång i arbete.

Bidrag

Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år (för år 2018 högst 100 000 kr). Du ansöker om det hos Försäkringskassan. Läs mer på forsakringskssan.se/arbetsgivare
Läs mer
2018-08-17 11:25:34
Verksamhetskonferens 21-22/8
Vi på ClaraHälsan strävar efter att ännu bättre möta våra kunders behov och ligga i framkant inom företagshälsovård. Vi är experter på sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. Vi jobbar för att hålla företagen friska och hjälper våra kunder att sänka sina sjukskrivningskostnader. Nu ska vi bli ännu bättre och samlar all personal till verksamhetskonferens. Om du under perioden 21-22/8 har ärenden som inte kan vänta hänvisar vi att ringa till vår VD Ann Collander 070-557 16 08, så ser vi till att hjälpa dig tillrätta på bästa sätt.
Läs mer
2018-06-21 13:36:07
Boka in höstens utbildningar

Anmäl dig här!

BAM Bättre ArbetsMiljö
Att ha god kännedom om arbetsmiljöfrågor är viktigt för dig som är arbetsledare eller chef. ClaraHälsan erbjuder en tvådagarsutbildning med syfte att ge deltagarna kunskap inom området arbetsmiljö och stimulera till god samverkan i arbetsmiljöfrågor. Läs mer… Kursledare: Per Jernstedt, beteendevetare och organisationskonsult Kurstillfälle 1: fredagar 21/9 och 28/9 Kurstillfälle 2: fredagar 16/11 och 23/11 Pris: 6 900 kr inkl kurslitteratur (exkl moms)  
HLR Hjärt- och lungräddning
Genom att låta personalen få utbildning i HLR får de både praktiska och teoretiska kunskap om hjärt/lungräddning och luftvägsstopp. Något som definitivt kan vara avgörande för att man ska våga ingripa i en krissituation. Läs mer… Kursledare: Inger Thyberg och Christina Welander, företagssköterskor Datum:  torsdag 20/9 (kl. 13.30-16.00) alternativt fredag 16/11 (kl. 09.30-12.00) Pris: 950 kr per person (exkl. moms)  
Gruppbaserad stresshantering
Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar. Läs mer… Kursledare: Carola Carlsson, Leg. Psykoterapeut Kurstillfälle 1: 29/8, 12/9, 26/9 och 8/10 eftermiddagar Kurstillfälle 2: 31/10, 14/11, 28/11 och 5/12 eftermiddagar Pris: 4 900 kr per person (exkl. moms)  
MediYoga
Yogan är till för att träna på att vara närvarande i nuet. Man går ner i varv genom olika andnings- och rörelseövningar samt genom meditation. MediYoga har visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress. Läs mer… Kursledare: Jessica Silvhamn, företagssköterska Datum: 8 tillfällen, varje onsdag morgon veckorna 39-46 kl. 08.00-09.30 Pris: 2 950 kr (exkl. moms)  
Mindfulness
Mindfulnessträning utvecklar individens förmåga att vara medveten, uppmärksam och medkännande vilket bland annat leder till minskad stress och oro samt till ökad koncentrationsförmåga och livskvalitet. Effekterna är väl belagda i forskning. Läs mer… Kursledare: Lena Pallin, företagssköterska Datum: Fem måndagar 1/10, 15/10, 29/10, 12/11 och 26/11 kl.15.00-16.30 Pris: 3 950 kr (exkl. moms)  
Sömnskola
Sömnbrist är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle som bland annat försämrar prestationsförmågan och ökar olycksfallsriskerna, både i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar. Läs mer… Kursledare: Carina Wähling, företagssköterska Datum: 9/10, 23/10, 6/11, 20/11 och 4/12 Pris: 4 500 kr (exkl. moms)  
Alkohol- och droger, chefsutbildning
Riskbruk av alkohol kan leda till problem som är svåra att hantera. Det kan också leda till betydande merkostnader, både för dig som arbetsgivare och för personen som lider av problemet. Läs mer… Kursledare: Mimmi Asplund Carlsson, företagssköterska och behandlare inom alkoholberoende Datum: 11 september 08.00-12.00 Pris: 1 995 kr (exkl. moms)  
Rök- och snusstopp
Arbetsgivarens merkostnad för en rökare är drygt en extra månadslön per år. ClaraHälsan erbjuder ett vetenskapligt beprövat koncept för nikotinavvänjning där mer än 60% lyckas att bli rök- och snusfria. Läs mer… Kursledare: Lena Pallin, företagssköterska och behandlare inom alkoholberoende Datum: Start januari 2019 Pris: 3 950kr (exkl. moms)

Ledarskapsutbildningar i samarbete med REZON

UL – Utvecklande Ledarskap
För de chefer som har ett direkt ledarskap i linjen och som har varit chef i minst ett halvår. Kursen lär dig hur du genom ditt ledarskap kan utveckla medarbetarna och nå högre effektivitet i organisationen. Läs mer… Handledare: Carola Carlsson, Leg. psykoterapeut tillsammans med handledare från REZON AB Datum: 10-12/10, 11/12 Pris: 18.500 kr (exkl. moms) Plats: Karlstad, Scandic Hotell Winn

Anmäl dig här! OBS senaste anmälningsdag 14/9

 
UGL – Utveckling av grupp och ledare
Passar alla som vill bli effektivare som ledare. Genom konkreta uppgifter och upplevelser tillsammans med övriga deltagare, får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig – samt hur du hanterar detta. Läs mer… Se rezon.se för kurstillfällen och platser. Pris: 16.900 kr (+ kost & logi, priser är exkl. moms) Kontakta oss för anmälan, Carola Carlsson 054-22 17 06 alt. info@clarahalsan.se,  uppge önskat datum och utbildningsort.
Läs mer
2018-06-04 15:02:46
Träffa oss på Putte i Parken 28-29 juni
Besök oss så berättar vi om hur vi hjälper våra kunder att sänka sina sjukskrivningskostnader genom att identifiera och förebygga risker för fysisk och stressrelaterad ohälsa. En av de tjänster vi erbjuder är slumpvisa alkohol- och/eller drogtester och framgångsrika program för att komma bort från beroende. Under PIP får du chans att blåsa i alkoholmätaren. Passa även på att kolla blodtryck, blodsocker och blodvärde. Visa att du följer oss i sociala medier så får du en present! Hjärtligt välkommen önskar vi på ClaraHälsan   Öppettider Företagssalongen: Torsdag 28 juni kl. 17-19 Fredag 29 juni kl. 13-16 Festivalen har längre öppettider    
Läs mer
2018-05-16 15:27:42
Nya dataskyddsförordningen, GDPR

Personuppgiftspolicy

  ClaraHälsan följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) angående hantering av personuppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud Jenny Larsson, se kontakt, för ytterligare information. Sammanfattningsvis gäller för våra kundföretag att vi inte behöver teckna ett sk personuppgiftsbiträdesavtal eftersom vi endast hanterar kundföretags personuppgifter i syfte att föra medicinsk journal (i enlighet med patientdatalagen). Även privata kunders personuppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och den nya dataskyddsförordningen/GDPR. Då vi som vårdgivare är skyldiga att föra patientjournal hanterar vi uppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress liksom relevanta medicinska uppgifter i syfte att föra patientjournal i enlighet med patientdatalagen.
Hur lämnar ClaraHälsan information?
När vi skickar information (som innehåller personuppgift) via mail eller papperspost sker det alltid direkt till den berörda individen. Uppgifter som rör personens hälsa (sk känsliga personuppgifter såsom provsvar, intyg, remissvar mm får endast skickas via papperspost). Om vi lämnar journaluppgifter till tredje part (ej direkt till patient och ej remiss till sjukvården) skall patientens samtycke finnas. Denna hantering skall även journalföras (tex att en journalkopia översänts till försäkringsbolag, Afa m fl). Vid en ev rättelse, begränsning eller beslut av IVO om förstöring av journalhandlingar, skall den organisation som man överfört journalhandlingar till informeras (vid rättelse/begränsning behöver underrättelse ej ske om det är omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning). Likaså skall ClaraHälsan kunna ta emot information från en annan organisation om rättelse, begränsning eller förstöring av journal. Det åligger i sådant fall ClaraHälsans dataskyddsombud och medicinskt ledningsansvarig att i samråd verkställa en sådan hantering i vårt journalsystem. En journaluppgift skall sparas i 10 år och kan enbart korrigeras i enlighet med ovanstående exempel och på beslut från IVO. Detta innebär vidare att vi i mailkorrespondens uppmanar att inte inkludera personuppgifter vid patientärende och att vi genomför direkt radering vid sådana uppgifter i inkommande mail liksom att vi regelbundet gallrar övriga personuppgifter som inte krävs för upprätthållande av rättslig förpliktelse (upprätthållande av avtal, bokföring mm).
Registerhantering
Vår patientdatahantering sker i ett datoriserat journaldatasystem med sk stark autentisering och med avtalade support- och driftsäkerhetsavtal (liksom personuppgiftsbiträdesavtal). Inkommande personuppgifter (tex via post såsom remissvar, provsvar mm) och som är en journaluppgift skall skyndsamt överföras digitalt till vårt journalsystem (scanning av oss eller direkt via leverantör av tex provsvar). Personuppgifter inkl journaluppgifter som inte är inscannade i vår journal förvaras i låst utrymme (tex äldre pappersjournaler eller om vi hanterar en patient med skyddad identitet). Register över våra kundföretag finns i vårt journalsystem samt i affärssystemet. Personuppgifter till kontaktpersoner kan snabbt raderas vid upphörande av avtal eller byte av kontaktperson. Uppgifter som hanteras i vårt kundregister är hämtade från tecknat kundavtal och innehåller uppgifter om kundföretagets namn, organisationsnummer, faktureringsadress, antal anställda, namn, mailadress och telefon till kontaktperson. Fakturaunderlag innehåller personuppgifter för att koppla utförd tjänst till rätt person. Åtkomst till fakturaunderlag sker endast genom behörig inloggning till fakturaportal. Vi skickar regelbundet digitala nyhetsbrev till våra kunder. Syftet med utskicken är att informera kundföretag om nya regler inom arbetsmiljö och företagshälsovård liksom för att informera om vår verksamhet (personalinformation, öppettider, kontaktinformation och liknande). Dessa utskick sker utan att mottagaren kan läsa andra mottagares personuppgifter såsom mailadress). Dessa uppgifter är således inte ren marknadsföring utan i första hand uppgifter som ingår i vårt avtal med kundföretaget (med syfte att uppdatera kunden i området arbetsmiljö och hälsa). Möjlighet att avregistrera sig finns via länk på varje nyhetsbrev.
Rättighet att korrigera och radera en personuppgift
Alla som finns i våra register skall ha rätt att bli helt borttagna med undantag av journaluppgifter där patientdatalagen gäller framför GDPR. Vi kan inte heller radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. När man begär en rättelse eller radering i vårt registersystem (utanför journalsystemet) skall detta kunna ske enligt ”Rätten till rättelse eller radering”. Verksamhetsansvarig vid ClaraHälsan ansvarar för att en sådan förfrågan verkställs. Den enskilde har rätt att vända sig till oss för att få felaktiga personuppgifter rättade/raderade liksom att få uppgifter kompletterade. När ClaraHälsan har rättat/raderat en uppgift skall den registrerade meddelas att denna ändring är gjord. Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Innan journaluppgift kan lämnas ut sker dock en sk menprövning (när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående). Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till: ClaraHälsan AB Regementsgatan 19 653 40 Karlstad Uthämtning av register/journaluppgift sker på vår mottagning på Karolinen i Karlstad och efter uppvisande av legitimation. Det finns möjlighet att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Läs mer
2018-03-27 13:28:20
Vaccinera dig mot TBE
I Värmland så har det varit en kraftig ökning av antalet TBE-fall under 2017. Fyra personer har smittats i området Kil och Fagerås vilket inte setts tidigare. Nytt för 2018 är att åldersgränsen för en extra vaccinationsdos har sänkts från tidigare 60 till 50 år. Barn och vuxna under 50 år fortsätter som vanligt med tre doser i grundvaccinationen medan personer som fyllt 50 år får fyra doser. Om en person som fyllt 50 år inte fått en extra dos så kan den ges i efterhand. Välkomna med frågor till oss. Vanlig fästing (Ixodes ricinus) är en art inom familjen hårda fästingar som förekommer i stora delar av Europa. Det är en parasit som lever på blod ifrån sin värd, vilken kan drabbas av flera sjukdomar som fästingen bär på. Honor är ofta större än hanar.
Läs mer
2018-03-22 11:22:13
Kurs i utvecklande ledarskap
Mål Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap. I kursen ingår även att arbeta fram en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.   Metod Lärarledd utbildning samt arbete i mindre grupper   Innehåll Teoretisk bakgrund Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL Personlig profil från sammanställningen av 360-graders-bedömning Eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under ca 2 mån Kursen avslutas med en fördjupningsdag med teoretisk fördjupning och uppföljning av utvecklingsplanen.   Målgrupp De som har någon form av arbetsledande funktion   Plats Karlstad - Scandic Klarälven, Sandbäcksgatan 6   Pris 15 000 kr per deltagare I priset ingår kursen, material, ULL (360-mätningen utvecklande ledarskap ledarbedömning), fika samt måltider   Datum heldagar 12 och 13 juni, 15 augusti Anmälan senast 4 maj till: info@clarahalsan.se eller tfn 054-22 17 00 Frågor Carola Carlsson, utbildningsledare carola.carlsson@clarahalsan.se eller tfn 076 – 146 20 17 Behov av logi kontakta Scandic Klarälven 054-776 45 00
Läs mer
2018-02-08 13:48:45
Kurs stresshantering

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.

Syfte

 • Utveckla strategier för att undvika onödig stress i vardagen
 • Förstå betydelsen av doserad fysisk aktivitet för bibehållen hälsa
 • Bli tydligare för själv att prioritera vad som är viktiga värderingar i livet
 • Påbörja de förändringar som behövs för att minska stressen i vardagen

Metod

Evidensbaserade verktyg Gruppsamtal Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg

Fyra tillfällen à 2,5 - 3,5 timmar (dagtid) Vid tre av tillfällena övningar med avspänningsteknik Max antal deltagare 8 st

Tider

5/4 kl. 14.00-16.30 18/4, 2/5 och 16/5 kl. 13.00-16.30 Plats: ClaraHälsan, Regementsgatan 19, Karlstad Kursledare: Leg. Psykoterapeut Carola Carlsson, kontakta Carola för mer information: 054-22 17 06 Pris: Avtalskunder 3 500 kr per person, övriga kunder 4 900 kr per person. Pris exkl. moms.

Anmälan: info@clarahalsan.se eller 054-22 17 00

Läs mer
2018-01-18 15:45:31
Följ oss i sociala medier
    
Läs mer
2017-12-13 10:36:16
ClaraHälsans insatser vid alkoholproblem hjälper

Under våren 2017 erbjöds alla som fått behandling för alkoholproblem under åren 2013-2016 en uppföljning. Vi ville veta mer om hur det gått för dem och hur deras alkoholvanor ser ut i dag. Resultatet visar att flertalet haft god hjälp av behandlingen på ClaraHälsan och att de idag dricker mycket mindre, eller inte alls, jämfört med vad de gjorde innan behandlingen.

Det finns vetenskapligt stöd för att många som har alkoholproblem kan förändra sina alkoholvanor på egen hand eller med begränsade behandlingsinsatser i öppenvården. Vår kartläggning visar att de allra flesta som genomgått våra korta evidensbaserade behand­lingsprogram fått tillräcklig hjälp medan ett fåtal behövde mer hjälp och fick det via beroendevården eller på behandlingshem.   skarmklipp En vanlig gräns för riskkonsumtion är 9 (för kvinnor) respektive 14 (för män) glas per vecka. I gruppen som fick behandling hos oss minskade antalet glas per vecka från i snitt 26 till 5. Många av dem som har ett alkoholberoende kan med lite hjälp lära sig att dricka mindre, utan att behöva sluta helt. Att inte behöva sluta helt kan öka motivationen att minska alkoholkonsumtionen. Vill du veta mer om vad kartläggningen visade eller vilka metoder vi använder vid behandling av alkoholproblem, läs hela rapporten. Den finns på vår hemsida: www.clarahalsan.se
Läs mer
2017-10-23 14:26:36
ClaraHälsan erbjuder vaccinering
 • Vi tillhandahåller även vaccinering mot TBE som är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Det finns ingen bot mot TBE med det finns vaccin som skyddar
 • Vi vaccinerar och ger råd inför utlandsresan
Läs mer
2017-09-13 14:17:40
ClaraHälsan inbjuder till workshop - Hälsosamma vanor och sunda ovanor
 1. Skapa tid, ork och lust - hur gör man? Carola Carlsson, beteendevetare/leg.psykoterapeut och Linus Olsson, leg sjukgymnast
 2. Tankens kraft. Om hur tankar styr oss. Hur jag ändrar mina tankar. Josefin Elthammar, leg. psykolog
 3. Vad påverkar mig i arbetet och arbetsmiljön? Per Jernstedt, beteendevetare/organisationskonsult
 4. Stresshantering. Vad är till hjälp? Carola Carlsson, beteendevetare/leg.psykoterapeut
 5. Sömnens betydelse för vår hälsa - Vad kan jag själv påverka? Carina Wähling, företagssköterska      Pris: 295 kr/tillfälle, lättare förtäring serveras. Intresseanmälan lämnas till info@clarahalsan.se eller 054-22 17 00.
 
Läs mer
2017-09-06 09:31:51
Vi söker nya medarbetare!
I dessa rekrytering samarbetar vi med Testhuset. Länk till Företagsläkare Länk till Fysioterapeut/Ergonom
Läs mer
2017-06-27 08:54:28
Hur man kan engagera medarbetare till engagemang och motivation
Metoden grundar sig på inlärningspsykologi och handlar om att analysera beteenden utifrån dess konsekvenser. Fokus ligger på beteendets betydelse och funktion i organisationen. Man försöker identifiera de beteenden som har störst påverkan på det resultat man inom organisationen vill uppnå. Syftet är att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap samt skapa bättre teamkänsla och motivation hos medarbetarna. Det verktyg man använder sig av är s k beteendeanalys som innebär att man undersöker beteendets funktion samt identifierar de faktorer som påverkar och styr beteendena. Man observerar vad som föregår beteendet och vilka konsekvenser det får. Om man som chef får ökad kunskap om vad som styr beteenden samt ett ökat fokus på önskade beteenden leder det till framgång för organisationen och underlättar genomförandet av organisationsförändringar och utvecklingsarbeten.  

Utökad kompetens på ClaraHälsan  

Inom ClaraHälsan kan jag erbjuda OBM inom områden som; organisations- och ledarskapsutveckling samt individuellt chefsstöd. Jag heter Josefin Elthammar och har arbetat som legitimerad psykolog i drygt 16 års tid inom olika verksamhetsområden såsom; barn- och ungdomspsykiatri, hälsa- och rehabilitering inom Landstinget, Arbetsförmedlingen samt företagshälsovård. Jag är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi och certifierad OBM-konsult. josefin.elthammar@clarahalsan.se
Läs mer
2017-05-03 13:03:00
Dags att påbörja din TBE-vaccination?
Läs mer
2017-04-12 16:20:46
Hälsosamma vanor- och sunda ovanor
 Carina Wähling, företagssköterska   Workshop
 • Tid: kl 15:00 – 16:30
 • Pris: 295 kr/tillfälle
 • Lättare förtäring serveras Anmälan till info@clarahalsan.se eller 054-22 17 00
Läs mer
2017-03-06 14:25:50
Clarahälsan inbjuder till kurs/handledning i hälsofrämjande ledarskap
Start 20 april. Ledare har en central roll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett utmanande och spännande uppdrag som ibland kan kännas tungt att bära ensam. Genom gruppdialog om hälsa och arbetsmiljö kan kunskapen ökas och ledare stärkas. Arbetsmiljöverkets senaste förskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer krav på arbetsgivaren att arbeta med åtgärder för att förebygga ohälsa och främja en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Det är med intentionen i AFS 2015:4 som vi i företagshälsovården vill medverka till att öka kunskapen omkring ett förebyggande arbetsmiljöarbete genom betoningen på ledarskapet.   Tid: Fem tillfällen förmiddagar, Kl.09-12.00, inkl kaffepaus Torsdag den 20 april Torsdag den 4 maj Torsdag den 11 maj Torsdag den 1 juni   Plats: Clarahälsans lokaler. Regementsgatan 19, Karlstad Handledare: Leg.psykoterapeut Carola Carlsson Leg.psykolog Josefin Elthammar Metodik: Dialog i grupp, teorigenomgångar och vissa uppgifter mellan tillfällena. Innehåll: Ledarskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang Medarbetarskap och välfungerande grupper Motverka och förebygga riskfaktorer i den sociala arbetsmiljön Pris: 4 675 kr exkl moms. Intresseanmälan: På tfn 054-22 17 00 eller via mail; info@clarahalsan.se Senast den 18 april    
Läs mer
2017-02-21 15:44:30
Sömnskola i grupp
Om du har svårt att somna och/eller vaknar flera gånger per natt, har besvär dagtid, och om besvären varat mer än en månad är du välkommen att delta i sömnskolan. Metodik: En KBT-inriktad behandling med dialog i grupp, teorigenomgångar och uppgifter mellan tillfällena. Innehåll:
 • Individuell kartläggning
 • Hemuppgifter, sömndagbok mellan varje tillfälle
 • Analys och rådgivning
 • Uträkning av sömneffektivitet
 • Behandlingen består av sömnhygienråd och sömnrestriktion
Tid: Individuell kartläggning initialt, därefter fem gruppträffar à 1,5 timme. Kl 14:30 – 16:00. 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 5/6. Telefonuppföljning efter en månad. Plats: ClaraHälsan Pris: 4725:-/st exkl moms. Intresseanmälan: Senast den 1/4 till carina.wahling@clarahalsan.se eller till tel 054-221724, 054-221700 växel. Handledare: Carina Wähling, företagssköterska Välkomna!
Läs mer
2016-12-06 15:20:02
Medicinsk träningsterapi
”Ett hälsosamt träningsupplägg med motiverande ansats för individer som vill må bättre” Ladda ned som pdf
Läs mer
2016-11-23 09:57:34
Nya riktlinjer kring arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som skall vända utvecklingen att få både arbetsgivare och samhälle att minska kostnader för bland annat sjukskrivningar. Läs mer på arbetsmiljoverket.se  
Läs mer
2016-11-22 11:37:34
Arbetsplatsnära stöd
Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Möjligheterna för att söka arbetsplatsnära stöd gäller även 2016. Om du vill söka för insatser utförda under 2016, måste din ansökan vara inne hos Försäkringskassan före den 1 februari 2017. ClaraHälsan hjälper dig med ansökan. Välkommen att höra av dig!
Läs mer