Friskare medarbetare med utökat bidrag

Från och med den 1 juli 2018 finns ett nytt bidrag från Försäkringskassan som kan användas till insatser för att förebygga sjukfall och underlätta för anställda som är sjukskrivna att komma tillbaka till arbetsplatsen.

Arbetsplatsinriktat rahabiliteringsstöd

Arbetsgivare kan få bidrag för insats som syftar till att förebygga sjukfall eller underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete. Även för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.

Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig återgång i arbete. Planen ska i den utsträckning det är möjligt upprättas i samråd med arbetstagaren. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering (30 kap. 7 § SFB).

Stödet ska ges av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, till exempel företagshälsovården eller annan likvärdig aktör.

I samband med att det nya bidraget införs får arbetsgivarna även ett lagkrav på att de ska upprätta en plan för återgång i arbete för medarbetare som förväntas vara sjukskrivna i mer än 60 dagar.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan exempelvis användas till stödinsatser för att ta fram en plan för återgång i arbete.

Bidrag

Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år (för år 2018 högst 100 000 kr).

Du ansöker om det hos Försäkringskassan.

Läs mer på forsakringskssan.se/arbetsgivare

Se fler nyheter