Utbildning

Utbildning är en viktig del i arbetet kring arbetsmiljö och hälsa. Det ger ökad medvetenhet hos både arbetsledning och personal.

Vi erbjuder olika kurser och utbildningar för att du som är kund hos oss ska hållas uppdaterad och få en trygg arbetsplats samt bibehålla din personal frisk och välmående. Vi är godkända som leverantör av utbildningar som är bidragsberättigade hos AFA-försäkring.

Anmäl ditt intresse till utbildningar här.

Exempel på utbildningar

Allergiframkallande kemiska ämnen

Utbildningen vänder sig till personer som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Läs mer…

Kursledare: Helena Bergsland, arbetmiljöingenjör

 

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.
Läs mer…

Kursledare: Gustav Frölich – leg. psykolog, Christophe Soussan – beteendevetare

 

BAM Bättre ArbetsMiljö

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med förbättringar av arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.
Läs mer…

Kursledare: Helena Bergsland, diplomerad BAM-handledare med bakgrund som arbetsmiljöingenjör

 

HLR Hjärt- och lungräddning

Genom att låta personalen få utbildning i HLR får de både praktiska och teoretiska kunskap om hjärt/lungräddning och luftvägsstopp. Något som definitivt kan vara avgörande för att man ska våga ingripa i en krissituation.
Läs mer…

Kursledare: företagssköterska

 

Yoga på arbetsplatsen

Aktuell forskning visar att yoga ger tydliga och mätbara resultat vid bland annat nack- och ryggproblem, huvudvärd, stressrelaterade besvär, oro och sömnsvårigheter.
Läs mer…

Kursledare: fysioterapeut

 

Mindfulness

Mindfulnessträning utvecklar individens förmåga att vara medveten, uppmärksam och medkännande vilket bland annat leder till minskad stress och oro samt till ökad koncentrationsförmåga och livskvalitet. Effekterna är väl belagda i forskning.
Läs mer…

Kursledare: Lena Pallin, företagssköterska

 

Sömnskola

Sömnbrist är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle som bland annat försämrar prestationsförmågan och ökar olycksfallsriskerna, både i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.
Läs mer…

Kursledare: psykolog

 

Alkohol- och droger, chefsutbildning

Riskbruk av alkohol kan leda till problem som är svåra att hantera. Det kan också leda till betydande merkostnader, både för dig som arbetsgivare och för personen som lider av problemet.
Läs mer…

Kursledare: behandlare inom alkoholberoende

 

Rök- och snusstopp

Arbetsgivarens merkostnad för en rökare är drygt en extra månadslön per år. ClaraHälsan erbjuder ett vetenskapligt beprövat koncept för nikotinavvänjning där mer än 60% lyckas att bli rök- och snusfria.

Läs mer…

Kursledare: Lena Pallin, företagssköterska och behandlare inom nikotinberoende

 

Webinar

Vi erbjuder kundanpassade webinar  på olika teman– kontakta oss för mer information.

Exempel på webinar:

 • Fördjupning i ergonomi 
  En inblick i hur du kan skapa en gynnsam variation av arbetsställningar, belastning och pauser för att förebygga belastningsrelaterade besvär. Genom att systematiskt se över och bedöma din arbetsmiljö när du jobbar hemifrån kan du i samverkan med kollegor och chef skapa handlingsplaner som gör att du mår bra i ditt arbete. Genom att skapa tydliga strukturer, rutiner och gränser ger vi oss förutsättningar att jobba på ett hållbart arbetssätt. 
 • Fördjupning i mental träning 
  En inblick i hur du kan arbeta med dina tankemönster för att lättare hantera din oro och de påfrestningar som du ställs inför. Du kommer få strategier som hjälper dig att identifiera, ifrågasätta och skapa mer hjälpsamma tankar. Genom att skapa en begriplighet över hur tankar, känslor och beteenden samverkar kan du i högre utsträckning påverka ditt mående, vilket understödjer gynnsamma beteenden.
 • Hur kan isolering vid hemarbete påverka våra alkoholvanor och vår sömn? 
  Vi har märkt en ökning där personer som tidigare haft en riskabel alkoholkonsumtion nu ökat sin konsumtion ytterligare. Risken ökar när man hamnar i en ny situation, vanor och rutiner ändras i den sociala distansering som vi nu lever med. Många dricker pga tristess, men även pga ökad oro. Att arbeta hemifrån blir också annorlunda med att inte behöva ”visa upp sig på jobbet”, att vara i bra ”skick” när man annars går till jobbet på morgonen. Arbetstid och fritid flyter ihop. Livsstilen kan förändras och kan påverka både vår sömn och vår fysiska/psykiska hälsa.Hur fångar man upp problemen när chef och medarbetare bara ses över länk och hur kan chefen förebygga och finnas som stöd i denna tid? 
 • Medicinska kontroller
 • Rökstopp

 

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger HLR – Hjärt och lungräddning Kontorsergonomi - workshop Mindfulness i vardagen Sömnskola Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol