Utbildning

Utbildning är en viktig del i arbetet kring arbetsmiljö och hälsa. Det ger ökad medvetenhet hos både arbetsledning och personal.

Vi erbjuder olika kurser och utbildningar för att du som är kund hos oss ska hållas uppdaterad och få en trygg arbetsplats samt bibehålla din personal frisk och välmående. Vi är godkända som leverantör av utbildningar som är bidragsberättigade hos AFA-försäkring.

Anmäl ditt intresse till utbildningar här.

Aktuella utbildningar hösten 2024

Utbildning bättre arbetsmiljö 3, 10 och 17 september.

Läs mer…

Exempel på utbildningar

Hybridledarskap

Allt fler chefer upplever ett ökat behov av stöd i att hantera de utmatningar som ledarskap på distans medför. Vi är glada över att nu kunna erbjuda utbildning i just detta. Utbildningen är två halvdagar och riktar sig till chefer, HR-personal och skyddsombud.

Läs mer…

Kursledare: psykolog och arbetsmiljöingenjör

 

Klimakteriet i arbetslivet

Klimakteriet drabbar förr eller senare varje kvinna och trots att det berör hälften av Sveriges arbetskraft så finns det en stor okunskap om hur klimakteriet påverkar arbetslivet.

Läs mer…

Kontakta företagssköterska Susanna Franke eller psykolog Gustav Frölich om du är intresserad av en utbildning om klimakteriet i arbetslivet och hur man skapar goda förutsättningar på arbetsplatsen.

 

Allergiframkallande kemiska ämnen

Utbildningen vänder sig till personer som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Läs mer…

Kursledare: Helena Alm, arbetsmiljöingenjör

 

BAM Bättre ArbetsMiljö

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med förbättringar av arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.
Läs mer…

Kursledare: Helena Alm, diplomerad BAM-handledare med bakgrund som arbetsmiljöingenjör

 

HLR Hjärt- och lungräddning samt HLR repetitionsutbildning

Genom att låta personalen få utbildning i HLR får de både praktiska och teoretiska kunskap om hjärt/lungräddning och luftvägsstopp. Något som definitivt kan vara avgörande för att man ska våga ingripa i en krissituation.
Läs mer…

Kursledare: företagssköterska

 

Första hjälpen och HLR

Att tidigt identifiera och ge första hjälpen kan minska lidande och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp. Genom att ha utbildning i första hjälpen på er arbetsplats följer ni det som arbetsgivare är ålagda att göra enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ”Första hjälpen och krisstöd” AFS 1999:7.

Läs mer…

Kursledare: företagssköterska

 

Alkohol- och droger, chefsutbildning

Riskbruk av alkohol kan leda till problem som är svåra att hantera. Det kan också leda till betydande merkostnader, både för dig som arbetsgivare och för personen som lider av problemet.
Läs mer…

Kursledare: behandlare inom alkoholberoende

 

Rehabilitering, chefsutbildning

Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning i rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud.
Läs mer…

Kursledare: företagsläkare, psykolog och behandlare vid beroendeproblematik

 

Ledarskap för psykiskt välmående

Halvdagsutbildning där du får kunskap i vad psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa innebär och vad du kan göra för att upprätthålla det föregående och undvika det senare.
Läs mer… 

Kursledare: Christophe Soussan, beteendevetare, och Josefin Elthammar, leg. psykolog, specialist inom organisationspsykologi.

Webinar

Vi erbjuder kundanpassade webinar  på olika teman– kontakta oss för mer information.

Exempel på webinar:

 • Fördjupning i ergonomi 
  En inblick i hur du kan skapa en gynnsam variation av arbetsställningar, belastning och pauser för att förebygga belastningsrelaterade besvär. Genom att systematiskt se över och bedöma din arbetsmiljö när du jobbar hemifrån kan du i samverkan med kollegor och chef skapa handlingsplaner som gör att du mår bra i ditt arbete. Genom att skapa tydliga strukturer, rutiner och gränser ger vi oss förutsättningar att jobba på ett hållbart arbetssätt. 
 • Fördjupning i mental träning 
  En inblick i hur du kan arbeta med dina tankemönster för att lättare hantera din oro och de påfrestningar som du ställs inför. Du kommer få strategier som hjälper dig att identifiera, ifrågasätta och skapa mer hjälpsamma tankar. Genom att skapa en begriplighet över hur tankar, känslor och beteenden samverkar kan du i högre utsträckning påverka ditt mående, vilket understödjer gynnsamma beteenden.
 • Hur kan isolering vid hemarbete påverka våra alkoholvanor och vår sömn? 
  Vi har märkt en ökning där personer som tidigare haft en riskabel alkoholkonsumtion nu ökat sin konsumtion ytterligare. Risken ökar när man hamnar i en ny situation, vanor och rutiner ändras i den sociala distansering som vi nu lever med. Många dricker pga tristess, men även pga ökad oro. Att arbeta hemifrån blir också annorlunda med att inte behöva ”visa upp sig på jobbet”, att vara i bra ”skick” när man annars går till jobbet på morgonen. Arbetstid och fritid flyter ihop. Livsstilen kan förändras och kan påverka både vår sömn och vår fysiska/psykiska hälsa.Hur fångar man upp problemen när chef och medarbetare bara ses över länk och hur kan chefen förebygga och finnas som stöd i denna tid? 
 • Medicinska kontroller
 • Rökstopp

 

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning