Medicinska kontroller – nya föreskrifter 1 november

Nya regler om medicinska kontroller i arbetslivet träder i kraft i november 2019. Syftet med ändringarna är att skapa säkrare arbetsplatser, förtydliga kraven på arbetsgivarna och skydda hälsan för arbetstagarna. Samtidigt harmoniseras regelverket med gällande EU-direktiv.

Syftet är att visa om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete, ge möjligheter att tidigt upptäcka tecken på ohälsa kopplat till någon exponering i arbetet samt ge underlag för arbetsmiljöåtgärder.

Förändringar i krav som funnits tidigare (AFS 2005:6) gäller fr om 1 november 2019. Däremot gäller övergångsbestämmelser för de nya kraven, och de som innebär omfattande ändringar.

Övergångsbestämmelserna finns på sid 31 i AFS 2019:3

De viktigaste förändringarna är:

 • införande av medicinska kontroller vid handintensivt arbete
 • införande av medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning vid kvicksilverexponering
 • nya gränser för provtagning av blyhalten i blod
 • ny definition av nattarbete
 • utvidgat tillämpningsområde vid klättring vid stor nivåskillnad
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas

Medicinska kontroller ska anordnas vid:

 • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 32–35 §§
 • annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska anordnas vid:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 36–38 §§
 • arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm
 • arbete som innebär exponering för bly, kadmium, kvicksilver
 • arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete

Tjänstbarhetsintyg som utfärdats i enlighet med de tidigare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) fortsätter dock att gälla under den tid som angetts i intyget.

Om en arbetstagare saknar giltigt tjänstbarhetsintyg eller om intyget är ofullständigt kan Arbetsmiljöverket utförda en sanktionsavgift.

Nedladdningsbar blankett för beställning av medicinska kontroller finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Observera att undersökningar av arbetstagares hälsa även finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om:

 • Buller
 • Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget
 • Smittrisker
 • Elektromagnetiska fält
 • Arbete med försöksdjur
 • Minderårigas arbetsmiljö
 • Artificiell optisk strålning
 • Arbete vid bildskärm
Se fler nyheter