Clara Färdiga Gå – i hälsans riktning

Nu lanserar ClaraHälsan ett hälsofrämjande program för den som riskerar hamna i sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, eller för den som är eller har varit sjukskriven. Kursen syftar till att förbättra deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, förebygga ohälsa samt hitta strategier för att hantera smärta och stress. Första tillfälle är 13 maj och därefter löpande intag till kursen som sträcker sig över 6 veckor, sammanlagt tolv halvdagar.

Syfte med kursen

Att få verktyg att hantera stressen i vardagen och stärka deltagarna till ett hållbart arbetsliv. Programmet syftar även till att förebygga belastningsbesvär, att få insikt i sambandet mellan levnadsvanor och hälsa och att motivera till förändring.

Metod

Programmet inleds och avslutas med självskattning för att kunna utvärdera resultatet.

Inspirationsföreläsningar och diskussioner på olika teman varvas med fysisk aktivitet, avspänningstekniker och träning. Under programmet har deltagarna fri tillgång till ClaraHälsans träningslokal.

Arbetsgivare, medarbetare och ClaraHälsan träffas innan start och fastställer målsättning, under programmet sker avstämning mot mål och efteråt utvärdering av måluppfyllnad.

Innehåll

Programmet sträcker sig över sex veckor med två halvdagar i veckan. En förutsättning för ett lyckat program är en tydlig målformulering liksom dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och ClaraHälsan.

 

Innehåll i korthet

• livskompass
• stress och stressreaktioner
• medicinska aspekter
• förändringsprocess/motivation
• tankens kraft
• kost, sunt liv, alkohol och tobak
• sömn
• mediyoga
• mindfulness
• basal kroppskännedom
• fysisk aktivitet; ex gymmet, stavgång, gummiband, cirkelträning mm

Sök Arbetplatsinriktat rehabiliteringsstöd och få halva kostnaden betald

Bidrag kan fås för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kan också användas preventivt till att ge stöd vid psykisk ohälsa, vid risk för att den anställde ska bli sjukskriven, upprepad korttidsfrånvaro och vid signaler på ohälsa.

Du får tillbaka hälften av kostnaden, men högst 10 000 kr per medarbetare och år, totalt högst 200 000 per år. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och ansökan gör du hos Försäkringskassan.

Sök rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan

Vill ni ha hjälp med ansökan – tveka inte att kontakta oss.

Se fler nyheter