Arbetsmiljö

Vår roll är att fungera som stöd åt din verksamhet. Vi bidrar med vår kompetens i arbetet kring er arbetsmiljö, där målet är att förhindra olycksfall samt fysisk och psykisk ohälsa.

En attraktiv arbetsplats

Det är viktigt att tänka på att en attraktiv arbetsplats bland annat kännetecknas av en bra och hälsosam arbetsmiljö. För att åstadkomma detta krävs dock god kunskap inom området. Vi på Clarahälsan erbjuder stöd och expertkompetens för att ni ska kunna anpassa er arbetsplats på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar som finns.

Hur kan vi hjälpa till att förbättra er arbetsmiljö?

Vi arbetar konsekvent med tydliga rutiner i det dagliga arbetet. För alla aktiviteter i arbetsmiljöarbetet bör följande rutiner finnas:

  • Vad ska göras?
  • Hur det ska göras?
  • När det ska göras?
  • Vem ansvarar för att det utförs?
  • Vilka medverkar i arbetet?

Inventera företagets systematiska arbetemiljöarbete (SAM)

Vår arbetsmiljöingenjör hjälper våra kunder till nästa steg i arbetsmiljöarbetet. Vid en inventering får företaget en guidning i vilka lagkrav enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som verksamheten berörs av. Det görs även en övergripande riskinventering med riskbedömning och åtgärdsförslag. Efter mötet upprättas en handlingsplan med förslag till åtgärder som är anpassade efter företagets förutsättningar och verksamhet. Det kan exempelvis finnas lagkrav på medicinska kontroller.

Hur kan vi hjälpa till att förbättra din organisations arbetsmiljö?

Vid behov hjälper vi gärna till att utveckla och forma era målsättningar rörande arbetsmiljön. Ni kan också få hjälp med konflikthantering samt med att förhindra kränkande särbehandling. Vi bistår även vid riskbedömningar samt hjälper till att ta fram handlingsplaner och arbetsmiljöundersökningar.

Allt vårt arbete kring arbetsmiljö har sin grund i att undvika olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar