BAM – Bättre ArbetsMiljö

Att ha god kännedom om arbetsmiljöfrågor är viktigt för dig som är arbetsledare eller chef. Utbildningen är en två eller tredagarsutbildning med syfte att ge deltagarna kunskap inom området arbetsmiljö och stimulera till god samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Nya chefer, eller om du varit chef ett tag och vill uppdatera, eller aldrig fått någon utbildning inom i detta område. Utbildningen vänder sig även till skyddsombud och övriga på företaget som är i behov av fördjupade arbetsmiljökunskaper.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

Samverka i arbetsmiljöfrågor genom att:

 • ha kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
 • ha kännedom om aktörernas roller, samverkan och ansvar
 • initiera/medverka i arbetsmiljöarbete

Undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser genom att:

 • identifiera faktorer som främjar en bra arbetsmiljö
 • identifiera faktorer som är negativa för arbetsmiljön
 • ha kännedom om förebyggande insatser och hur man kan genomföra det förebyggande arbetet

Följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling genom att:

 • förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • förstå hur kunskaperna om arbetsmiljön kan omsättas praktiskt
 • utvärdera/följa upp resultatet av åtgärder

Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet genom att:

 • formulera frågor relaterade till olika arbetsmiljösituationer
 • veta var man söker information/kunskap inom arbetsmiljöområdet
 • ta kontakter för att få mer information/kunskap

 

Utbildningen tar upp begrepp som:

 • Samverkan; ansvar, roller
 • Regler och myndigheter på arbetsmiljöområdet
 • Arbetsmiljö, hälsa och ekonomi
 • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Kränkande särbehandling och diskriminering
 • Ventilation, belysning, buller
 • Belastningsergonomi

 

Utbildningen bedrivs enl Prevents metodik, vilket innebär att vi arbetar mycket med case och föreläsningar.

Utbildare är arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, ergonom/fysioterapeut – anställda vid ClaraHälsan som genomgått Prevents handledarutbildning.

Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger HLR – Hjärt och lungräddning Mindfulness i vardagen Sömnskola Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol