Utvecklande ledarskap

Ledarskapet är en viktig aspekt när det gäller arbetsmiljön. UL har visat sig vara det mest gynnsamma ledarskapet på sikt både vad gäller den organisatoriska effektiviteten och medarbetarnas utveckling. UL- utvecklande ledarskap är en ledarskapsutbildning som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Mål

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap.

I kursen ingår även att arbeta fram en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

 

Metod

Lärarledd utbildning samt arbete i mindre grupper

 

Innehåll

Teoretisk bakgrund

Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL

Personlig profil från sammanställningen av 360-graders-bedömning

Eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under ca 2 mån

Kursen avslutas med en fördjupningsdag med teoretisk fördjupning och uppföljning av utvecklingsplanen.

 

Målgrupp

De som har någon form av arbetsledande funktion

 

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom HLR – Hjärt och lungräddning Sömnskola Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol