Utvecklande ledarskap – UL

Ledarskapet är en viktig aspekt när det gäller arbetsmiljön. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en gynnsam effekt både för organisationen och medarbetarnas utveckling. Vad som utmärker och kännetecknar ett utvecklande ledarskap är att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik. Ledaren motiverar och inspirerar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke, ger stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt.

 

Målgrupp

För de chefer som har ett direkt ledarskap i linjen och som har varit chef i minst ett halvår. Kursen lär dig hur du genom ditt ledarskap kan utveckla medarbetarna och nå högre effektivitet i organisationen.

OBS! Även de som inte är anslutna till ClaraHälsan är välkomna att delta i utbildningen.

Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare att göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med vägledning av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. Du väljer själv vilka bedömare som gör din skattning och detta görs via webb.

 

Mål

Kunna analysera, reflektera och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar. Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ut tolkningen av feedback verktyget ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).

 

Syfte

Att bättre kunna utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå en högre effektivitet i organisationen.

 

Försvarshögskolan

Utvecklande ledarskap är ett framtaget koncept av Försvarshögskolan. Kursen används numera både inom försvaret och den civila marknaden.  Läs mer om UL på fhs.se.

 

Innehåll

Teoretisk bakgrund

Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL

Personlig profil från sammanställningen av 360-graders-bedömning

Eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under ca 2 mån

Kursen avslutas med en fördjupningsdag med teoretisk fördjupning och uppföljning av utvecklingsplanen.

 

 

 

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger Clara Färdiga Gå HLR – Hjärt och lungräddning Mindfulness i vardagen Sömnskola Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Utveckling av grupp och ledare - UGL