Första hjälpen och HLR

Att tidigt identifiera och ge första hjälpen kan minska lidande och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp. Genom att ha utbildning i första hjälpen på er arbetsplats följer ni det som arbetsgivare är ålagda att göra enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ”Första hjälpen och krisstöd” AFS 1999:7.

Clarahälsan utbildar enligt svenska HLR-rådets riktlinjer från 2021.
Med denna kurs får du handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt.

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 •  Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
 • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
 • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
 • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer

Innehåll

 •  Bedömning av situationen L-ABCDE – vid exempelvis akut hjärtsjukdom, stroke, diabetes, yttre och inre blödning, brännskada, cirkulationssvikt, allergisk reaktion eller krampanfall
 • Hjärt-lungräddning
 • Luftvägshinder
 • Stabilt sidoläge
 • Sjukdomsfall/trauma
 • Förflyttningstekniker
 • Fikapaus

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och tar cirka fyra timmar.

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning