Arbetsmiljörond

Genom att regelbundet diskutera frågor kring arbetshälsan kan vi tillsammans hitta lösningar som bidrar till en förbättrad arbetsmiljö på er arbetsplats.

För en minskad sjukfrånvaro

Målet med arbetsmiljöronden är att öka trivseln på er arbetsplats och förbättra arbetshälsan hos personalen. Därigenom minskar också sjukfrånvaron. Tack vare arbetsmiljöronden bildas ett nätverk kring personalarbetet vilket resulterar i ökad kompetens internt.

Så går arbetsmiljöronden till

Representanter från företaget och företagshälsovården träffas regelbundet. Vid mötet diskuterar vi frågor och eventuella problem kring arbetshälsan på företaget. Frågor som tas upp är till exempel signaler på ohälsa, uppföljning av eventuella rehabiliteringsärenden, sjukfrånvaro, åtgärder som bibehåller en god arbetshälsa och främja en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöronden har även ett syfte att ge rådgivning och chefsstöd vid svåra ärenden och att främja en god arbetsmiljö.

Exempel på gruppens sammansättning:

  • Arbetsgivare, exempelvis personalchef
  • Avdelningschefer
  • Facklig representant/skyddsombud
  • Representant från oss på Clarahälsan
Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar