Kontorsergonomi – workshop

Kontorsarbete innebär ett lågintensivt muskelarbete, ofta med låsta arbetsställningar. Arbetsställningar, arbetsrörelser samt felaktig utformning av arbetsredskap kan ge belastningsbesvär. Detta kan efter en tid ge besvär från leder och muskulatur i olika delar av kroppen samt huvudvärk.
Syfte

Att lära ut ett så skonsamt och avlastat arbetssätt som möjligt vid datorarbetsplatser. Målsättningen är att använda arbetsplatsen optimalt utifrån personalens fysiska förutsättningar och på så sätt förebygga och avhjälpa eventuellt uppkomna belastningsrelaterade besvär.

 

Metod

Workshopen innehåller både en praktisk och en teoretisk del.

Innehåll teoretisk del:
 • anatomi
 • hållningens betydelse
 • arbetsställningar
 • arbetsteknik
 • synergonomi
 • kontorsergonomiska hjälpmedel
 • pausövningar
Innehåll praktisk del:

Leg. fysioterapeut/ergonom analyserar och bedömer varje individs arbetsställningar, arbetsteknik och arbetsredskapvid respektive arbetsplatsför att få en så bra arbetsplatsutformning som möjligt ur ergonomisk synvinkel. Vi beaktar även synergonomiska faktorer.

Utifrån kartläggningen gör vi ett åtgärdsförslag som ska förbättra arbetstekniken och minska den fysiska belastningen. Vid behov justeras arbetsplatsens inställningar och förslag på eventuella rehabinsatser ges vid uppkomna besvär. Skriftlig rapport med åtgärdsförslag ingår.

Vi utgår från AFS 2012:2, Belastningsergonomi.

 

Kontorsergonomi workshop i korthet
 • belastningsergonomisk föreläsning
 • pausövningar
 • arbetsplatsbedömning
 • skriftlig rapport

 

 

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering HLR – Hjärt och lungräddning Krishantering Medicinska kontroller Mindfulness i vardagen Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Sömnskola Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Yrkeshygieniska mätningar