Kontorsergonomi – workshop

Kontorsarbete innebär ett lågintensivt muskelarbete, ofta med låsta arbetsställningar. Arbetsställningar, arbetsrörelser samt felaktig utformning av arbetsredskap kan ge belastningsrelaterade besvär över tid.
Syfte

Att lära ut ett så skonsamt och avlastat arbetssätt som möjligt vid datorarbetsplatser. Målsättningen är att använda arbetsplatsen optimalt utifrån personalens fysiska förutsättningar och på så sätt förebygga och avhjälpa eventuellt uppkomna belastningsrelaterade besvär.

 

Metod

Workshopen innehåller både en praktisk och en teoretisk del.

Innehåll teoretisk del:
 • anatomi
 • hållningens betydelse
 • arbetsställningar
 • arbetsteknik
 • synergonomi
 • kontorsergonomiska hjälpmedel
 • pausövningar
Innehåll praktisk del:

Leg. fysioterapeut/ergonom analyserar och bedömer varje individs arbetsställningar, arbetsteknik och arbetsredskapvid respektive arbetsplatsför att få en så bra arbetsplatsutformning som möjligt ur ergonomisk synvinkel. Vi beaktar även synergonomiska faktorer.

Utifrån kartläggningen gör vi ett åtgärdsförslag som ska förbättra arbetstekniken och minska den fysiska belastningen. Vid behov justeras arbetsplatsens inställningar och förslag på eventuella rehabinsatser ges vid uppkomna besvär. Skriftlig rapport med åtgärdsförslag ingår.

Vi utgår från AFS 2012:2, Belastningsergonomi.

 

Kontorsergonomi workshop i korthet
 • belastningsergonomisk föreläsning
 • pausövningar
 • arbetsplatsbedömning
 • skriftlig rapport

 

 

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Ergonomi på arbetsplatsen Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Klimakteriet i arbetslivet Krishantering Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Medicinska kontroller Riskbruk av alkohol - utbildning SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar