Whole organisationsanalys

Whole är ett digitalt undersökningsverktyg som genomlyser organisationer på ett mycket grundligt sätt, både med fokus på ledarskap, stress, sociala processer, organisatorisk struktur, hälsa, ohälsa och engagemang.

Syfte

Att mäta organisationens hälsa och förmåga i enlighet med föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4/OSA) samt diskrimineringslagen. Målet är att skapa hälsosamma, välfungerande och lönsamma organisationer.

Metod

Digital enkät med ett brett frågebatteri som undersöker mellan
40-50 faktorer. Enkäten tar ca 40 minuter att besvara.

Beräkning och analys

Beräknings- och analysmodulen som används för att beräkna fram resultatet har stark forskningsförankring och hög validitet. Dels med bakgrund av frågornas karaktär, konstruktion, sammansättning
och testförfarande, dels med bakgrund av de statistiska modeller som används. Utfallet kommer sätta en god grund för organisationen att kunna ta beslut och initiera aktiviteter för att hjälpa organisationen och dess medarbetare att använda sin kraft och kapacitet på rätt sätt och rikta den åt rätt håll.

Resultat

Organisationen får en skriftlig rapport som visar på organisationens styrkor och utmaningar när det gäller:
1) Verksamhetsmål & engagemang
2) Arbetsorganisation & stödsystem
3) Relationer & samarbete
4) Feedback, uppmuntran & trivsel
5) Ledning
6) Riskfaktorer i arbetsmiljön
7) Negativa beteenden på arbetsplatsen
8) Sjukskrivning & ohälsa
9) Hälsa
10) Mående
11) Mobbing på arbetsplatsen
12) Nöjd medarbetarindex (NMI)

De tabeller och grafiska modeller som presenteras i rapporten har antingen en grön, gul, röd eller vit markering:
• Gränsen för BRA värden är medelvärdet för de individer som arbetar i organisationer som skattas bland de 50% mest hälsosamma och välfungerande organisationerna i Sverige
• Gränsen för RISK är värden som ligger statistiskt säkert under medel för alla organisationer i Sverige
• Gränsen för FARA är medelvärdet för de individer som jobbar i organisationer som skattas bland de 50% minst välfungerande organisationerna i Sverige
• Övriga värden (vita) är OK

Rapporten presenteras med förslag till handlingsplan för relevanta åtgärder.

Pris

Pris lämnas vid offert.

Kontaktperson och certifierad Whole-analytiker

Josefin Elthammar

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Yrkeshygieniska mätningar