Arbetsförmågebedömning

Vid sjukskrivning behöver man bedöma individens arbetsförmåga i förhållande till nuvarande arbete samt till hela arbetsmarknaden.

Vad innebär en arbetsförmågebedömning?

I tidigt skede i sjukskrivningsprocessen, under de 180 första dagarna, ska arbetsförmågan hos personen bedömas utifrån existerande arbete. I ett senare skede, i regel efter 180 dagar, ska arbetsförmågan bedömas i relation till hela arbetsmarknaden.

Därför görs en arbetsförmågebedömning

Under en arbetsförmågebedömning sätter vi personens förutsättningar i fokus vilket ger ett bra underlag för det fortsatta arbetslivet. Vi genomför dessa bedömningar på förfrågan från dig som arbetsgivare eller från Försäkringskassan, i vissa fall på initiativ från Region Värmland.

Enligt fastställd rutin utförs en tvärprofessionell bedömning av den sjukskrivne. Avrapportering sker till beställare och individ.

Behandling av alkoholberoende BK – Basal Kroppskännedom CRAS -Nykterhetskontroll på distans Hälsokartläggning Individsamtal Rehabilitering - chefsutbildning Sömnskola