SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Lagstiftningen har formats så att även du som driver en mindre verksamhet ska kunna följa reglerna.

Vad innebär systematisk arbetsmiljöarbete för mig som arbetsgivare?

Vi hjälper dig inventera företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Boka en genomgång med vår arbetsmiljöingenjör

Förutom inventeringen får företaget en guidning i vilka lagkrav enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som verksamheten berörs av. Dessutom en övergripande riskinventering med riskbedömning och åtgärdsförslag.

Efter mötet upprättas en handlingsplan med förslag till åtgärder som är anpassade efter företagets förutsättningar och verksamhet. Det kan exempelvis finnas lagkrav på medicinska kontroller.

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar