Medicinska kontroller

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet, till exempel en läkarundersökning eller olika former av hälsoundersökningar. Vissa arbeten kräver tjänstbarhetsintyg och för vissa arbeten är arbetsgivaren skyldig att erbjuda medicinsk kontroll.

ClaraHälsan genomför periodiska kontroller och utfärdar tjänstbarhetsintyg för medarbetare som utsätts för exponering av olika risker.

  • Bly-Kadmium
  • Buller/Hörselundersökning
  • Fibrosframkallande damm, asbest, kvarts
  • Härdplaster
  • Höjdarbete i master och stolpar
  • Livsmedelshantering
  • Nattarbete
  • Vibrationsexponerat arbete

Nya föreskrifter från 1 november 2019

Nya regler om medicinska kontroller i arbetslivet träder i kraft i november 2019. Syftet med ändringarna är att skapa säkrare arbetsplatser, förtydliga kraven på arbetsgivarna och skydda hälsan för arbetstagarna. Samtidigt harmoniseras regelverket med gällande EU-direktiv.

De nya föreskrifterna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete och vid kvicksilverexponering.
Läs på Arbetsmiljöforum om vilka yrkesgrupper som berörs. 

Läs på Arbetsmiljöverket om ”Tydligare regler för medicinska kontroller”

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Krishantering Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Yrkeshygieniska mätningar