Medicinska kontroller

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet, till exempel en läkarundersökning eller olika former av hälsoundersökningar. Vissa arbeten kräver tjänstbarhetsintyg och för vissa arbeten är arbetsgivaren skyldig att erbjuda medicinsk kontroll. Syftet med kontrollerna är att skapa säkrare arbetsplatser, förtydliga kraven på arbetsgivarna och skydda hälsan för arbetstagarna.

Clarahälsan genomför periodiska kontroller och utfärdar tjänstbarhetsintyg för medarbetare som utsätts för exponering av olika risker.

 • Bly-Kadmium-Kvicksilver
 • Bullerexponering
 • Fibrosframkallande damm, asbest, kvarts
 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Handintensivt arbete
 • Klättring med stor nivåskillnad
 • Livsmedelshantering
 • Nattarbete
 • Vibrationsexponerat arbete
 • Spårbunden trafik
 • Medicinsk kontroll för sjöfolk
Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar