Ergonomi på arbetsplatsen

Tunga lyft, ensidigt upprepat arbete och felaktiga arbetsställningar är bara några av orsakerna till belastningsrelaterade besvär. Genom ökad kunskap kan medarbetare lättare uppnå en god arbetsteknik och bibehålla hälsa.

Vi genomför arbetsplatsbesök ur ergonomisk synvinkel enligt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.

Syftet med arbetsplatsbesöket är att förebygga och åtgärda belastningsrelaterade besvär.

Leg.sjukgymnast/ergonom analyserar och bedömer arbetsställningar, arbetsteknik och arbetsredskap. Arbetet görs för att få en så bra arbetsplatsutformning som möjligt ur ergonomisk synvinkel. Utifrån vår bedömning tar vi sedan fram ett åtgärdsförslag.

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar