Ergonomi på arbetsplatsen

Tunga lyft, ensidigt upprepat arbete och felaktiga arbetsställningar är bara några av orsakerna till belastningsbesvär. Genom ökad kunskap kan personalen lättare uppnå en god arbetsteknink och bibehålla hälsa.

Vi genomför arbetsplatsbesök ur ergonomisk synvinkel

Syftet med arbetsplatsbesöket är att förebygga och åtgärda belastningsrelaterade besvär.

Leg.sjukgymnast/ergonom analyserar och bedömer arbetsställningar, arbetsteknik och arbetsredskap. Vi utgår från AFS 2012:2, Belastningsergonomi. Arbetet görs för att få en så bra arbetsplatsutformning som möjligt ur ergonomisk synvinkel. Utifrån vår bedömning tar vi sedan fram ett åtgärdsförslag.

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar