Kartläggningssamtal

Ett kartläggningssamtal är till för att tidigt hitta de orsaker som ger upphov till ohälsa, exempelvis vid upprepad korttidssjukskrivning.

Syfte med kartläggningssamtal

Syftet med kartläggningssamtalet är att i ett tidigt skede bidra till en effektiv rehabilitering för individen. Vi genomför dessa samtal på uppdrag av dig som arbetsgivare.

Kartläggningssamtalets innehåll

Samtalet går ut på att diskutera individens arbets- och privatsituation. Vi pratar bland annat om hur personen upplever sin hälsa, eventuella medicinska kontakter, sjukfrånvaro och livsstil. Vid behov tas prover.

I samråd med personen återkopplar vi till dig som arbetsgivare. Utifrån vår bedömning kan vi sedan tillsammans ta fram en lämplig handlingsplan.

Arbetsförmågebedömning Behandling av alkoholberoende CRAS -Nykterhetskontroll på distans Förstadagsintyg Individsamtal