Hälsokartläggning

Hälsokartläggning är ofta första insats när en medarbetare sviktar. Med kartläggningen finner vi de orsaker som ger upphov till ohälsa, exempelvis vid upprepad korttidssjukskrivning.

Syfte med hälsokartläggning

Syftet med hälsokartläggning är att tidigt bedöma tecken på ohälsa för att starta en effektiv rehabilitering och förhindra sjukskrivning.

Innehåll

Under samtalet diskuteras individens arbets- och privata situation. Vi pratar bland annat om hur personen upplever sin hälsa, eventuella medicinska kontakter, sjukfrånvaro och livsstil. Vid stressrelaterade besvär så används ett validerat frågeformulär LUQSUS som ger en fördjupning i frågorna om:
• Psykisk och fysisk hälsa/ohälsa
• Stress/Belastning
• Utmattning
• Arbetsmiljö

Efter godkännande från medarbetaren återkopplas samtalet till arbetsgivaren. Vid behov kompletteras hälsokartläggningen med utökad provtagning. Utifrån vår bedömning tar vi tillsammans fram en lämplig handlingsplan.

Arbetsförmågebedömning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Behandling av alkoholberoende BK – Basal Kroppskännedom Individsamtal Sömn Stresshantering