2021-04-08 15:32:56
Antigentest för Covid-19
Antigentestning av personalgrupper ger arbetsgivaren möjlighet att fånga upp medarbetare som har pågående covid-19 men som inte visar upp några sjukdomssymtom. Syftet med testningen är att undvika större smittutbrott på arbetsplatsen. Provtagning riktar sig i första hand till medarbetare som inte kan arbeta hemifrån, men provtagning kan även vara aktuellt när medarbetare som arbetar hemifrån måste infinna sig på arbetsplatsen.

Så går testning till

Provtagning utförs av legitimerad sjuksköterska. Provtagning genomförs antingen på någon av våra mottagningar eller på er arbetsplats (vid det senare krävs lite mer planering). Provtagningen går till så att sköterskan för upp en bomullspinne i näsan på medarbetaren i några sekunder. Eftersom det är ett snabbtest fås svaret redan efter 15 minuter. Om snabbtestet är positivt hänvisas medarbetaren till 1177.se för att säkerställa resultatet med sk PCR-provtagning. Regionen sköter också smittspårning. Medarbetare med symtom förenliga med covid-19 provtas inte och hänvisas till 1177.se för bokning av PCR-test. Läs mer här.  Hör gärna av dig till din kontaktperson för frågor eller för beställning. Du kan även skicka in en uppdragsbeställning via clarahalsan.se, eller skicka ett mail så hör vi av oss. . Pris: Självkostnad för testet, i dagsläget 150 kr/st + ca 30 minuter timdebitering sköterska (priser exkl. moms). Observera att vi inte tar emot privatpersoner eller kontantbetalning för snabbtest.
Läs mer
2021-03-23 09:30:25
Öppen BAM-utbildning startar 29 april
Har företaget tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Sambandet är tydligt mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Målgrupp Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Utbildningens innehåll:
 • Dag 1 – Samverkan, regler och roller
 • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker
 • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer. Tid och plats * Dag 1: 29 april 09.00-16.00 Dag 2: 3 maj 09.00-16.00 Dag 3: 7 maj 09.00-16.00 Distansutbildning via teams, med grupparbeten i "breakout rooms". Internetuppkoppling, kamera och mikrofon krävs. *) ClaraHälsan förbehåller sig rätten att ställa in, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Utbildningens målsättning Efter utbildningen ska du:
 • besitta grundläggande arbetsmiljökunskaper och arbetssätt
 • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
 • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
 • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
 • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet
Pris: 8 490 kr per person (exkl moms) I priset ingår utbildningsmaterial inklusive handbok och föreskrift. Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden. Läs mer på  afaforsakring.se Utbildningsledare är Helena Bergsland, arbetsmiljöingenjör och Linus Olsson, arbetsmiljökonsult och diplomerad BAM-handledare.  
Läs mer
2021-03-08 09:27:36
Att leda på distans

Att leda på distans

När man inte ses fysiskt behöver vi skapa nya sätt att kommunicera via digital teknik och hitta nya forum att mötas i. Detta kan vara en utmaning för dig som är chef och har ett ledaransvar. ClaraHälsan erbjuder därför en kurs / handledning i utmaningen kring "Att leda på distans". Denna kurs vänder sig till chefer som önskar stöd i detta förändrade ledarskap.   Innehåll Vi lyfter skillnaden mellan ordinärt ledarskap och att leda på distans. Deltagarna får grunderna och praktiskt användbara metoder för att kunna lyckas i sitt distansledarskap. Kursen ger även konkreta tips om hur man kan motverka och förebygga riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön när medarbetarna arbetar hemma. Metod Kursen hålls digitalt via Teams under två halvdagar. I kursen kommer teorigenomgångar varvas med dialog i grupp. Det kommer även att vara vissa hemuppgifter mellan de två grupptillfällena för att få öva praktiskt i sin vardag. Handledare Josefin Elthammar, Organisationspsykolog Rebecka Sefton, Leg. psykolog Anmälan Nu tar vi in intresseanmälningar till vårens öppna kurser. Klicka här för att anmäla ditt intresse, obs ej bindande. Det finns även möjlighet att få kursen anpassad efter just ert företags behov. Kontakta oss för offert. Pris Pris per person: 7 990 kr (exkl. moms) Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden. Läs mer på afaforsakring.se  
Läs mer
2021-02-26 12:52:40
Utbildning Allergiframkallande kemiska ämnen
Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsmiljö undersökas och riskbedömas. Då man arbetar med vissa kemikalier som är märkta som Allergiframkallande, s.k. härdplaster (H 317 och H334), ställs extra krav. Samtliga allergiframkallande produkter ska riskbedömas enligt AFS 2011:19 §37 b. Vissa ämnen kräver att man har tjänstbarhetsintyg för att få arbeta med - och för vissa ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller.  Personal som arbetar med allergiframkallande produkter och de som leder arbetet ska ha en utbildning vart 5:e år. Om det saknas giltigt utbildningsintyg vid kontroll från Arbetsmiljöverket är det sanktionsavgift på 10 000 kr per person för arbetsgivaren. ClaraHälsan erbjuder öppen digital utbildning under våren via Teams. Utbildningen är på 2 timmar. Anmäl intresse till utbildning till info@clarahalsan.se. Vi rekommenderar att ni ser över era intyg och vilka krav som gäller för just er. Innan utbildningstillfället görs en avstämning med respektive företag för att undersöka vilka allergiframkallande ämnen som finns i verksamheten. Vår arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er att bedöma vad ni behöver göra utifrån era säkerhetsdatablad. Utbildningens innehåll:
 • Lagkrav
 • Hälsorisker
 • Skyddsåtgärder
 • Arbetsmetoder
Efter genomförd utbildning får arbetsgivaren ett intyg för respektive medarbetare. Pris: 1590 kr per person (ex moms) Företagsanpassade utbildningar offereras separat. Utbildare är abetsmiljöingenjör Helena Bergsland.  Helena har erfarenhet från olika verksamheter och arbete med kemikalier. Har varit aktiv med att stötta företag med att genomföra riskbedömningar för kemikalier. Nu är det ett mål att få hjälpa kunder att kunna arbeta säkert med kemikalier och förebygga så ingen ska bli sjuk eller skadad till följd av arbete med hälsoskadliga kemiska produkter.  
Läs mer
2020-12-22 17:19:43
AFA-stöd för arbetsmiljöutbildning
Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Stöd kan sökas för halva utbildningskostnaden per person och hela 70% vid gemensamma utbildningar, där både chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar. Läs mer om villkoren här: Villkor för AFA-stöd till arbetsgivare ClaraHälsan är godkänd av AFA som utbildningsanordnare.
Några exempel på utbildningar vi kan erbjuda:
 • BAM
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Riskbedömning
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Riskbruk i arbetslivet - chefsutbildning alkohol/droger
 • SAM i praktiken
Läs mer
2020-10-02 09:34:29
Ny AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
Klicka här för att komma till nya föreskriften. Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Läs även högaktuell information kring Arbetsmiljö vid hemarbete

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls.

Riskbedömningar

För verksamhetens riskbedömningar rekommenderar vi ett besök på Prevent.se.  Där finns vägledning och mallar att följa. Exempelvis "Så gör du en riskbedömning"För dig som inte har tid eller egna resurser hjälper vi gärna till. Hör av dig till din kontaktperson eller mottagningssköterska för mer information.  
Den nya föreskriften ersätter föreskrifterna nedan som upphör att gälla den 31:a december 2020:
 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
 • Arbete i stark värme (AFS 1997:2)
 • Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)
 • Skyltar och signaler (AFS 2008:13) 
Läs mer
2020-09-29 13:32:48
Vaccination mot säsongsinfluensan
Vi vill försäkra oss om att köpa in tillräckligt många doser för att täcka våra kunders behov och önskemål. Därför finns möjlighet att förbeställa vaccinationsdoser. Klicka här för att förbeställa. Vi börjar vaccinera 1 december, men den som tillhör en riskgrupp kan vaccinera sig på vårdcentral redan från 3 november. Pris per styck: 345 kr (tjänsten är momsbefriad) Är ni 10 personer eller fler kan vi komma till arbetsplatsen och vaccinera. Hör av dig till din kontaktperson eller till mottagningssköterskan, via växel 054-22 17 00, för mer information och bokning.   Ytterligare information kring vaccination mot influensan finns att läsa på Folkhälsomyndighetens sida
Läs mer
2020-09-18 13:38:03
Gruppbaserad stresshantering

Syfte • Utveckla strategier för att hantera och förebygga stress • Tydliggöra livsprioriteringar för att hitta bättre balans i livet • Få verktyg för att själv kunna påverka tankar, känslor och beteenden • Lära känna igen signaler på stress

Metod Evidensbaserade verktyg Gruppsamtal Kroppskännedom/avspänning Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg Åtta tillfällen à 3 timmar Teori och praktik varvas Antal deltagare 6 st

Plats: ClaraHälsan, Regementsgatan 19, Karlstad

Kursledare Leg psykolog Josefin Elthammar och Leg fysioterapeut Katja Hardick

 

Sagt om kursen:

 • ”Att få kunskap i hur kroppen fungerar på ett vetenskapligt plan, att det kan drabba vem som helst och vilka fallgropar man kan gå i ger ett uppvaknande som många skulle behöva innan det är ”för sent”.
 •  ”Det är bra att få höra hur andra har det. Man känner sig väldigt ensam och man får inte alltid förståelse och då är det bra att få träffa andra med liknande problem.”
 • ”Jag har äntligen börjat tänka på mina egna behov och vem jag är, vilket jag tappat bort under åren.”
 • ”Jag har lärt mig sätta gränser, att lyssna mer på mig själv och min kropp, att ta signalerna på allvar så att jag kan varva ner i tid.”
Pris 10 900 kr inkl fika. Priset är exkl. moms.
OBS att möjlighet finns att söka Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd vilket innebär att arbetsgivare får tillbaka hälften av kostnaden, dock högst 10 000 kronor per medarbetare och år, och högst 200 000 kronor per år totalt.
Alternativt kan AFA-medel sökas för arbetsgivare med AFA-försäkring. 
Datum & tid Tisdagar kl 13:00-16:00 med start 6 oktober
Anmälan Anmälan till info@clarahalsan.se eller telefon 054-22 17 00
Läs mer
2020-08-25 09:08:50
Verksamhetskonferens
Har du ett brådskande ärende och behöver nå oss är du välkommen att kontakta VD Ann Collander på 070-557 16 08 eller ann.collander@clarahalsan.se. I övrigt hänvisar vi till uppdragsbeställning på vår hemsida eller skicka ett mail till info@clarahalsan.se.
Läs mer
2020-06-11 16:52:52
Inbjudan till webinar om alkoholproblematik
Vi har märkt en ökning där personer som tidigare haft en riskabel alkoholkonsumtion nu ökat sin konsumtion ytterligare. Många dricker pga tristess, men även pga ökad oro. Risken kan öka med social distansering med nya vanor och rutiner när man inte behöver ”visa upp sig på jobbet”. Välkommen till vårt kostnadsfria webinar där vi pratar om hur chefen kan fånga upp problemen när man bara kommunicerar via länk. Vi drar igång den 16 juni klockan 13.30. Läs mer och anmäl dig här: Webinar med ClaraHälsan
Läs mer